Važno obaveštenje: Po preporuci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obaveštavamo uredništva da je KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU SVEZAKA (za period 2014-2016. godine) 25. MAJ 2017. Časopisi koji se ne budu odazvali BIĆE SKINUTI SA LISTE KATEGORISANIH ČASOPISA.

Obaveštenje: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je realizaciju programske aktivnosti - Izrada, održavanje i publikovanje bibliometrijskog izveštaja o časopisima za potrebe kategorizacije i rangiranja časopisa koji izlaze u Republici Srbiji poverilo Matematičkom institutu SANU. Pozivaju se uredništva da u svom interesu hitno dostave nedostajuće sveske (u elektronskoj i štampanoj formi), objavljene u poslednjih pet godina. Napominjemo da se bibliometrijski neće obraditi oni časopisi koji ne dostave tražene sveske.
Evidencija o dostavljenim sveskama u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije

U skladu sa dogovorom sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je da uredništva časopisa polažu papirnu i elektronsku verziju svih objavljenih svezaka u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. Cilj polaganja svezaka je trajno čuvanje i upotreba u okviru programa Ministarstva o praćenju, vrednovanju i promovisanju domaćih naučnih časopisa.

Usled čestih pitanja i nedoumica obaveštavamo uredništva domaćih časopisa da su, nezavisno od uspostavljene saradnje sa pojedinim nevladinim organizacijama, i dalje u obavezi da polažu sveske svojih časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije (u skladu sa preporukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja).


Sveske časopisa koje su do sada položene u Repozitorijum NBS (izaberite naziv časopisa):


2017
Vol. 1, Br. 1      U papirnom (dos. 20.07.2017.) U elektronskom (dos. 10.07.2017.)


SlikaServisa

ISSN: 2560-421x
eISSN: 2560-4406
Poseti sajt časopisa
Cobiss

Uputstvo za polaganje časopisa u Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije:

U Repozitorijum se polaže po jedan primerak štampanog izdanja, kao i elektronska kopija sveske, isključivo u PDF i Word formatu. Kopije moraju u svemu biti identične verziji za štampu (camera ready). Dostavljanje sveske se obavlja neposredno nakon publikovanja štampane verzije jer se datum prispeća u Repozitorijum uzima kao pokazatelj redovnosti publikovanja.

Svu odgovornost za vernost kopija originalu snose uredništva časopisa.

Papirni oblik sveske dostavlja se na adresu:

Narodna biblioteka Srbije
Odeljenje za naučne informacije (za Repozitorijum)
Skerlićeva 1
11000 Beograd,

a elektronski istim putem na CD-u ili elektronskom poštom na adresu: repozitorijum@nb.rs.