Sadržaj SCIndeks-a
Citiranost autora i analiza citiranosti u SCIndeksu
Prijavljivanje novih časopisa za referisanje
Kako izmeniti podatke u SCIndeksu
Korisni linkovi

 

Sadržaj SCIndeks-a

SCIndeks je srpski nacionalni indeks razvijen da služi kao dopuna međunarodnim citatnim indeksima. Ova baza je hibrid citatnog indeksa i baze punog teksta, kakvih je malo u svetu, pa je njen značaj tim veći jer je nacionalni. Osim što je moguće videti podatke o citiranosti autora i njihovih radova, bavi se i diseminacijom – širenjem naučnih informacija. Nju razvija i održava Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON).

U SCindeksu se referišu domaći časopisi kategorizovani kao periodične publikacije naučnog karaktera. Svi časopisi indeksiraju se sistematski "od korica do korica". Pored naslova i sažetaka radova, metapodatke u SCIndeksu čine i sve citirane reference. Velika većina članaka dostupna je u vidu punog teksta. Baza referiše 221 naslov domaćih naučnih časopisa sa arhivom od 2000. godine  nadalje. Časopisi iz humanističkih disciplina referisani su sa arhivom od 1996. a iz društvenih nauka od 1991. nadalje.

Baza trenutno raspolaže sa 75.688 članaka od kojih 34.051 u vidu punog teksta, i preko 1.078.512 referenci. Svaki članak u bazi predstavljen je osnovnim bibliografskim podacima, sažecima i ključnim rečima, kao i popisom citirane literature. Sve reference se raščlanjuju na sastavne delove, čime se omogućava njihovo formatiranje po različitim izdavačkim standardima i online povezivanje s primarnim izvorima, ako postoje u elektronskom obliku. Najveća prednost ovog indeksa je to što se veliki broj referiše na nivou punog teksta. To omogućava pretragu, ne samo po naslovu, ključnim rečima i apstraktu, već i pretragu punog teksta. Pored pretrage po autoru rada, moguća je i pretraga po autoru citiranih referenci.

Osim pretrage baze, omogućeno je i listanje („browsing“) časopisa po naslovu, ili po pripadajućoj disciplini:

                                                        

 

Svaki časopis koji se referiše u bazi predstavljen je detaljnim podacima: ISSN broj, izdavač, početna godina izlaženja, ime glavnog urednika, (dvogodišnji) impakt faktor časopisa u Journal Citation Report-u (JCR), kao i (petogodišnji) impakt faktor u Bibliometrijskom izveštaju o časopisima (BIČ) izračunat na osnovu podataka iz SCIndeksa. Časopis je istovremeno povezan sa drugim izvorima, kao što su:   

1.   tematska oblast kojoj časopis pripada
2.   uređivačka politika časopisa
3.   detaljni podaci o uredništvu časopisa
4.   elektronska prijava rukopisa ukoliko je časopis uključen u sistem elektronskog uređivanja časopisa SCIndeks ASISTENT
5.   uputstvo autorima
6.   u bibliotekama Srbije: link ka objedinjenom OPAC katalogu, sa podacima o dostupnosti časopisa u bibliotekama Srbije
7.   u Bibliometrijskom izveštaju: link ka bibliometrijskom izveštaju o kvalitetu i uticajnosti časopisa

Metapodaci u SCIndeks u su dati u OAI PMH, Dublin Core formatu kako bi se uvećala njihova interoperabilnost i na osvovu toga vidljivost članaka na vebu.

Časopisi referisani u SCIndeksu podvrgavaju se stalnom vrednovanju s obzirom na uticajnost (impakt) u samoj bazi i dopunski u citatnim indeksima WoS. Istovremeno se prate pokazatelji tzv. bibliometrijskog kvaliteta časopisa, uglavnom izvedeni iz kriterijuma za njihovo uključivanje u WoS. Najbolji SCIndeks časopisi, odabrani prema posebnim merilima (internacionalnosti) dopunski se prate i preporučuju za referisanje izdavačima međunarodnih citatnih baza podataka.

Citiranost autora i analiza citiranosti u SCIndeksu

Podaci o citiranosti pojedinačnih radova željenog autora dobijaju se pretragom po autoru (autor članka), i na dobijenoj listi njegovih radova, uz svaki zapis, pridružen je i podatak o ostvarenom broju citata. Opcija „autor citiranih referenci“ namenjena je takođe pregledu citiranosti autora: jednostavnim ukucavenjem imena autora čiju citiranost želimo da pogledamo, dobijamo listu svih radova u kojima je navedeni autor citiran.

SCIndeks je u potpunosti u Open Access režimu, moguće mu je pristupiti sa bilo koje IP adrese. Za registrovane korisnike i autore omogućene su posebne usluge putem opcije Moj SCIndeks. Registracija je potpuno beplatna i izvršava se jednostavnim popunjavanjem elektronskog formulara. Ona pruža mogućnost čuvanja rezultata pretrage, definisanih zahteva za pretragu i određivanje učestalosti izveštavanja o novounetim člancima koji zadovoljavaju te zahteve, formiranje bibliografije po odgovarajućim citatnim stilovima i dr.

Dodatno treba napomenuti da je platforma dvojezična – na srpskom i engleskom jeziku, što je izuzetno korisno kao pomoćna alatka pri prevodu stručnih termina.

Prijavljivanje novih časopisa za referisanje

Detaljni Uslovi za referisanje časopisa u SCIndeksu su utvrđeni i objavljeni u Saopštenju CEON-a, gde su dati sadržaji pojedinih paketa/nivoa referisanja časopisa u SCIndeksu, kao i pretplatne cene za sve časopise.
Zahteve za dodatne informacije i pojašnjenja uredništva mogu slati CEON-u putem elektronske pošte na adresu scindeks@ceon.rs ili kroz formu za kontakte.

Kako izmeniti podatke u SCIndeksu

Putem opcije Moja ispravka omogućena je prijava eventualnih grešaka u metapodacima radova (naslovima, sažecima, ključnim rečima, zahvalnicama i referencama) ili u citatima.

Korisni linkovi:

Lista časopisa referisanih u SCIndeksu