Projekat SHERPA
Cilj projekta
OAI PMH protkol
SHERPA RoMEO servis
Nivoi otvorenosti časopisa po Sherpa RoMEO projektu
SHERPA Juliet

 

Projekat SHERPA

Načine publikovanja u OA režimu među prvima je počeo da uređuje i definiše projekat SHERPA (eng. Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access – Osiguranje hibridnog okruženja za očuvanje i pristup istraživačkom radu).

Cilj projekta

Ovaj projekat je završen u januaru 2006. godine. Cilj projekta je bio sledeći:

- Kreirati institucionalizovani otvoreni pristup digitalnim repozitorijumima u 20 institucija koje su u skladu sa OA inicijativom (Open Archives Initiative (OAI) Protocol for Metadata Harvesting (OAI PMH)) i koriste eprints.org softver
- Raditi na pronalaženju ključnog rešenja za kreiranje, popularisanje i održavanje elektronskih kolekcija
- U kooperaciji sa ponuđačima usluga OA inicijative (eng. OAI Service Providers) formulisati prihvatljiv standard za širenje sadržaja
- Davanje korisnih informacija i deljenje stečenog znanja u cilju pomaganja onima koji su zaniteresovani za slične servise[1]

OAI PMH protkol

OAI PMH protkol predstavlja mehanizam za prikupljanje metapodataka u formi XML dokumenta. Jedna od karakteristika ovog mehanizma je da je zasnovan na HTTP protokolu, odnosno funkcioniše po principu zahtev – odgovor. Zahtev šalje korisnik koji želi da prikupi podatke, dok odgovor šalje serverska aplikacija na strani arhive koja se javlja u svojstvu ponuđača podataka. Zahtevi se šalju u vidu parametara HTTP GET i POST, a odgovori se dobijaju u vidu XML dokumenta. PMH protokol podržava veliki broj formata za metapodatke o sadržaju (kao npr. Dublin Core).[2]

SHERPA RoMEO servis

Jedan od SHERPA servisa jeste RoMEO (Rights MEtadata for Open archiving - Prava o metapodacima u otvorenom arhiviranju). Baza ovog servisa se nalazi na Notingem Univerzitetu (eng. Nottingham University). Servis nudi informacije o izdavačima kao i njihove stavove prema samoarhiviranju. Na samom sajtu se može naći lista časopisa sa informacijama o naslovu, izdavaču, ISSN broju, e-ISSN broju i nivou otvorenosti časopisa.[3]

Nivoi otvorenosti časopisa po Sherpa RoMEO projektu:

slika 1: SHERPA RoMEO colors

U tabeli su predstavljene tzv. RoMEO boje, i kao što se može primetiti oni su dali detaljniju podelu od ustaljene podele na zeleni i zlatni, koja se inače pojavila kasnije. Svakom izdavaču je dodeljena jedna od ove četiri boje u skladu sa politikom objavljivanja:

1) zelena boja – časopis dozvoljava da autori pohranjuju u repozitorijume pre-printove (nerecenzirana verzija rada) i post-printove (recenzirana verzija rada) ili PDF (finalna verzija rada) verziju radova
2) plava boja – časopis dozvoljava da autori pohranjuju u repozitorijume samo recenziranu verziju radova (post-print) ili PDF verziju
3) žuta boja – časopis dozvoljava da autori pohranjuju u repozitorijume samo nerecenziranu verziju radova (pre-print)
4) bela boja – časopis ne dozvoljava pohranjivanje radova u repozitorijume.

SHERPA Juliet

SHERPA Juliet predstavlja još jedan servis koji, za razliku od RoMEO-a, popisuje finansijere projekata i nudi informacije o njihovoj politici vezanoj za publikovanje u OA režimu[4]

 


[1]SHERPA Project,  http://www.sherpa.ac.uk/projects/sherpa.html. 

[2] Zarić, Miroslav. „Implementacija protokola za prikupljanje podataka u mreži digitalnih biblioteka teza i disertacija”. Infoteka god. 5, br. 1-2 (2004), str. 99-112.

[3] SHERPA/RoMEO – List of all publishers, http://www.sherpa.ac.uk/romeo/browse.php?la=en&fIDnum=%7C&mode=simple

[4] SHERPA/Juliet – List of all research funders, http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?la=en&mode=simple&page=browse