Osnovna koncepcija i ciljevi otvorenog pristupa

Otvoreni pristup (eng. Open Access - publikovanje u režimu otvorenog pristupa) se javlja kao trend u savremenom naučnom izdavaštvu u digitalnom dobu. Digitalna revolucija u izdavaštvu omogućava da se smanji utrošeno vreme prilikom pretrage i da se znatno poveća izdavačka produkcija. Glavni cilj OA je da naučna literatura bude besplatno dostupna krajnjem korisniku.
Za krajnje korisnike i za biblioteke glavna dobrobit OA režima je ta što je sve besplatno, dok je za autore prednost u povećanju vidljivosti njihovih radova, a ujedno s povećanjem vidljivosti omogućeno je i potencijalno povećanje citiranosti.

Način publikovanja u OA

Publikovanje u OA režimu se javlja u dva osnovna vida:

1) green i
2) gold

Zeleni vid predstavlja samoarhiviranje jer autori sami pohranjuju svoje radove u repozitorijume, bilo institucionalne, bilo tematske. Oni takođe mogu postaviti kopiju svog rada na ličnu veb stranicu ili stranicu institucije (uglavnom preprinte prihvaćene za objavljivanje, zavisno od definisane politike časopisa - pogledati odeljak Sherpa Romeo). Metapodaci za svaki članak (naslov, autore i ostale bibliografske podatke) vidljivi su u repozitorijumima u formatu saglasnom standardu OAI-PMH (eng. Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting – Inicijativa za otvorene arhive - protokol za prikupljanje metapodataka). Iako se samoarhiviranje često vezuje za potpuno otvoreni zeleni pristup, nekad se dešava da repozitorijumi naplaćuju određenu vrstu provizije ne bi li održali i proširili svoj repozitorijum.

Zlatni vid predstavlja publikovanje u recenziranim časopisima koji su u potpunosti u OA režimu (gold) ili delimično (hibridni časopisi). Broj časopisa koji su u potpunosti u OA režimu svakodnevno raste i moglo bi se reći da će u budućnosti većina časopisa biti dostupna akademskoj zajednici potpuno besplatno.

Sva ova rešenja publikovanja u OA omogućavaju da autorov rad bude vidljiviji širokom krugu korisnika, što znači da će veći broj ljudi citirati i ocenjivati njegov rad, što mu može doneti napredak u karijeri i naučno priznanje.