Евиденција о достављеним свескама у Дигитални репозиторијум Народне библиотеке Србије

У складу са договором са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, потребно је да уредништва часописа полажу папирну и електронску верзију свих објављених свезака у Репозиторијум Народне библиотеке Србије. Циљ полагања свезака је трајно чување и употреба у оквиру програма Министарства о праћењу, вредновању и промовисању домаћих научних часописа.

Услед честих питања и недоумица обавештавамо уредништва домаћих часописа да су, независно од успостављене сарадње са појединим невладиним организацијама, и даље у обавези да полажу свеске својих часописа у Дигитални репозиторијум Народне библиотеке Србије (у складу са препоруком Министарства просвете, науке и технолошког развоја).


Свеске часописа које су до сада положене у Репозиторијум НБС (изаберите назив часописа):


Skip Navigation Links.

Упутство за полагање часописа у Дигитални репозиторијум Народне библиотеке Србије:

У Репозиторијум се полаже по један примерак штампаног издања, као и електронска копија свеске, искључиво у PDF и Word формату. Копије морају у свему бити идентичне верзији за штампу (camera ready). Достављање свеске се обавља непосредно након публиковања штампане верзије јер се датум приспећа у Репозиторијум узима као показатељ редовности публиковања.

Сву одговорност за верност копија оригиналу сносе уредништва часописа.

Папирни облик свеске доставља се на адресу:

Народна библиотека Србије
Одељење за научне информације (за Репозиторијум)
Скерлићева 1
11000 Београд,

а електронски истим путем на CD-у или електронском поштом на адресу: repozitorijum@nb.rs